Uvjeti kupnje i dostave

NARUČIVANJE I CIJENE

Sve robe i usluge koje ZAJEC d.o.o. nudi navedene su na internet trgovini pametne-brave.com.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama i svrsi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena. Pod cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje internet bankarstvom i pouzećem.

Cijene proizvoda izražene su u eurima i hrvatskim kunama sukladno zakonu o dvojnom iskazivanju cijena) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske

Na kupovinu putem WEB SHOP-a ZAJEC d.o.o.  može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja. Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.
ZAJEC d.o.o.  zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEB SHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

UVJETI KUPNJE I DOSTAVE

Prodavatelj je ZAJEC d.o.o., a kupac je svaka punoljetna  osoba koja je posjetitelj/korisnik ovih stranica i koja popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje.
Korisnik/kupac je svaka punoljetna osoba koja prihvaća opće uvjete poslovanja. ZAJEC d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja kao i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom narudžbe isto i potvrđuje kao kupac.
Kupac je dužan dati ispravne osnovne podatke za dostavu narudžbe. ZAJEC d.o.o. prikuplja samo one osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveze dostave naručenih proizvoda.
ZAJEC d.o.o. obvezuje se dostaviti u roku 14 radna dana sve naručene (izuzetak su otoci) i plaćene proizvode koji su u trenutku narudžbe dostupni na zalihama. ZAJEC d.o.o. nakon zaprimljene narudžbe Kupca kreće u izvršenje dostave same narudžbe. Rok isporuke počinje teći od sljedećeg radnog dana nakon primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica.

Ukoliko predana narudžba s odabirom bankovne transakcije ili internet plaćanja nije uplaćena na bankovni račun u roku 10 radnih dana, narudžba se otkazuje.

U slučaju prekoračenja roka isporuke ZAJEC d.o.o. i Kupac će dogovoriti produljenje roka ili će ZAJEC d.o.o.  vratiti uplaćena sredstva Kupcu.

Na sva plaćanja ne naplaćuju se dodatni troškovi provizije banaka. Navedene troškove ZAJEC d.o.o. preuzima na sebe, odnosno nema skrivenih troškova.

Dostava unutar Hrvatske plaća se 6,00 € (45,21 HRK).

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 5 (pet) radnih dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća tvrtki ZAJEC d.o.o.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati tvrtki ZAJEC d.o.o., ZAJEC d.o.o. zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj (dostavne službe DPD) uz napomenu kako je u neka od područja Republike Hrvatske dostava neredovita odnosno nije moguća. U slučaju kupnje i potrebe za isporukom robe izvan granica Republike Hrvatske kupac transport organizira u vlastitom aranžmanu, a preuzimanje robe obavlja se na lokaciji ZAJEC d.o.o.

Raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može se raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti ZAJEC d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-poštu info@pametne-brave.com.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ZAJEC d.o.o. će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu tvrki ZAJEC d.o.o., odnosno ovlaštenoj osobi za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (PDF)